fbpx

Výstražné dopravní značky

OznačeníNáhledPopis
A 1aZatáčka vpravoZatáčka vpravo
Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 1bZatáčka vlevoZatáčka vlevo
Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 2aDvojitá zatáčka, první vpravoDvojitá zatáčka, první vpravo
Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 2bDvojitá zatáčka, první vlevoDvojitá zatáčka, první vlevo
Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 3KřižovatkaKřižovatka
Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
A 4Křižovatka s kruhovým objezdemKřižovatka s kruhovým objezdem
Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem.
A 5aNebezpečné klesáníNebezpečné klesání
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
A 5bNebezpečné stoupáníNebezpečné stoupání
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
A 6aZúžená vozovka z obou stranZúžená vozovka z obou stran
Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.
A 6bZúžená vozovka z jedné stranyZúžená vozovka z jedné strany
Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany.
A 7aNerovnost vozovkyNerovnost vozovky
Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy.
V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.
A 7bZpomalovací práhZpomalovací práh
Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.
A 8Nebezpečí smykuNebezpečí smyku
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.
A 9Provoz v obou směrechProvoz v obou směrech
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace.
A 10Světelné signálySvětelné signály
Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.
A 11Přechod pro chodcePřechod pro chodce
Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.
A 12aChodciChodci
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.
A 12bDětiDěti
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.
A 12cOsoby na osobních přepravnícíchOsoby na osobních přepravnících
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.
A 13ZvířataZvířata
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol zvířete.
A 14ZvěřZvěř
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.
A 15Práce na silniciPráce na silnici
Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.
A 16Boční vítrBoční vítr
Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru.
A 17Odlétávající štěrkOdlétávající štěrk
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.
A 18Kamení na vozovceKamení na vozovce
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina.
A 19CyklistéCyklisté
Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.
A 20LetadlaLetadla
Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.
A 21TunelTunel
Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.
A 22Jiné nebezpečíJiné nebezpečí
Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce.
A 23KolonaKolona
Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
A 24NáledíNáledí
Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.
A 25TramvajTramvaj
Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
A 26MlhaMlha
Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře.
A 27NehodaNehoda
Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.
A 28Nebezpečná krajniceNebezpečná krajnice
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.
A 29Železniční přejezd se závoramiŽelezniční přejezd se závorami
Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.
A 30Železniční přejezd bez závorŽelezniční přejezd bez závor
Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.
A 31aNávěstní deska (240 m)Návěstní deska (240 m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. Nad značkou se umisťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“; v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka „Směrová šipka“.
A 31bNávěstní deska (160 m)Návěstní deska (160 m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.
A 31cNávěstní deska (80 m)Návěstní deska (80 m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmý pruh směřuje ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.
A 32aVýstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejnýVýstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd.
Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
A 32bVýstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejnýVýstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů.
Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
A 33Pohyblivý mostPohyblivý most
Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.
A 34NábřežíNábřeží
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

Značky upravující přednost

OznačeníNáhledPopis
P 1Křižovatka s vedlejší pozemní komunikacíKřižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé levé připojení nebo pravé pravé připojení připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.
P 2Hlavní pozemní komunikaceHlavní pozemní komunikace
Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.
P 3Konec hlavní pozemní komunikaceKonec hlavní pozemní komunikace
Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.
P 4Dej přednost v jízdě!Dej přednost v jízdě!
Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci. Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.
P 5Dej přednost v jízdě tramvaji!Dej přednost v jízdě tramvaji!
Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.
P 6Stůj, dej přednost v jízdě!Stůj, dej přednost v jízdě!
Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě. Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky. Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.
P 7Přednost protijedoucích vozidelPřednost protijedoucích vozidel
Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.
P 8Přednost před protijedoucími vozidlyPřednost před protijedoucími vozidly
Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout. Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.

Příkazové značky

OznačeníNáhledPopis
B 1Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrechZákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.
B 2Zákaz vjezdu všech vozidelZákaz vjezdu všech vozidel
Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.
B 3Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíkuZnačka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku. Zákaz neplatí pro tramvaje a nemotorová vozidla.
B 4Zákaz vjezdu nákladních automobilůZákaz vjezdu nákladních automobilů
Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily. Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
B 5Zákaz vjezdu autobusůZákaz vjezdu autobusů
Značka zakazuje vjezd autobusům.
B 6Zákaz vjezdu traktorůZákaz vjezdu traktorů
Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednonápravových traktorů, motorovým ručním vozíkům a samojízdným pracovním strojům.
B 7Zákaz vjezdu motocyklůZákaz vjezdu motocyklů
Značka zakazuje vjezd motocyklům.
B 8Zákaz vjezdu jízdních kolZákaz vjezdu jízdních kol
Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.
B 9Zákaz vjezdu potahových vozidelZákaz vjezdu potahových vozidel
Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.
B 10Zákaz vjezdu ručních vozíkůZákaz vjezdu ručních vozíků
Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 600 mm.
B 11Zákaz vjezdu všech motorových vozidelZákaz vjezdu všech motorových vozidel
Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.
B 12Zákaz vjezdu vyznačených vozidelZákaz vjezdu vyznačených vozidel
Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.
B 13Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.
B 14Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.
B 15Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce.
B 16Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.
B 17Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.
B 18Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný nákladZákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad
Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu.
B 19Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředíZákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
B 20aNejvyšší dovolená rychlostNejvyšší dovolená rychlost
Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu. Platnost značky je ukončena také značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.
B 20bKonec nejvyšší dovolené rychlostiKonec nejvyšší dovolené rychlosti
Značka ukončuje platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“. Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou. Je-li platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka.
B 21aZákaz předjížděníZákaz předjíždění
Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
B 21bKonec zákazu předjížděníKonec zákazu předjíždění
Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění“.
B 22aZákaz předjíždění pro nákladní automobilyZákaz předjíždění pro nákladní automobily
Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo. Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.
B 22bKonec zákazu předjíždění pro nákladní automobilyKonec zákazu předjíždění pro nákladní automobily
Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“.
B 23aZákaz zvukových výstražných znameníZákaz zvukových výstražných znamení
Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.
B 23bKonec zákazu zvukových výstražných znameníKonec zákazu zvukových výstražných znamení
Značka ukončuje platnost značky „Zákaz výstražných zvukových znamení“.
B 24aZákaz odbočování vpravoZákaz odbočování vpravo
Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
B 24bZákaz odbočování vlevoZákaz odbočování vlevo
Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
B 25Zákaz otáčeníZákaz otáčení
Značka zakazuje otáčení.
B 26Konec všech zákazůKonec všech zákazů
Značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.
B 27Povinnost zastavit vozidloPovinnost zastavit vozidlo
Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem „POLICIE“, „KONTROLA“ aj.
B 28Zákaz zastaveníZákaz zastavení
Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.
B 29Zákaz stáníZákaz stání
Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.
B 30Zákaz vstupu chodcůZákaz vstupu chodců
Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.
B 30aZákaz vjezdu osobních přepravníkůZákaz vjezdu osobních přepravníků
Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.
B 31Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířetiZákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.
B 32Jiný zákazJiný zákaz
Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu. Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy. Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku. Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázaná jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.
B 33Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlemZákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem
Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.
B 34Nejmenší vzdálenost mezi vozidlyNejmenší vzdálenost mezi vozidly
Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.

Příkazové značky

OznačeníNáhledPopis
C 1Kruhový objezdKruhový objezd
Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.
C 2aPřikázaný směr jízdy přímoPřikázaný směr jízdy přímo
Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.
C 2bPřikázaný směr jízdy vpravoPřikázaný směr jízdy vpravo
Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.
C 2cPřikázaný směr jízdy vlevoPřikázaný směr jízdy vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.
C 2dPřikázaný směr jízdy přímo a vpravoPřikázaný směr jízdy přímo a vpravo
Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.
C 2ePřikázaný směr jízdy přímo a vlevoPřikázaný směr jízdy přímo a vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.
C 2fPřikázaný směr jízdy vpravo a vlevoPřikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.
C 3aPřikázaný směr jízdy zde vpravoPřikázaný směr jízdy zde vpravo
Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.
C 3bPřikázaný směr jízdy zde vlevoPřikázaný směr jízdy zde vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.
C 4aPřikázaný směr objíždění vpravoPřikázaný směr objíždění vpravo
Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.
C 4bPřikázaný směr objíždění vlevoPřikázaný směr objíždění vlevo
Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.
C 4cPřikázaný směr objíždění vpravo a vlevoPřikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.
C 5aSněhové řetězySněhové řetězy
Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.
C 5bSněhové řetězy - konecSněhové řetězy - konec
Značka ukončuje platnost příkazové značky „Sněhové řetězy“.
C 6aNejnižší dovolená rychlostNejnižší dovolená rychlost
Značka řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu. Okolností pro nedodržení nejnižší dovolené rychlosti jízdy je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
C 6bKonec nejnižší dovolené rychlostiKonec nejnižší dovolené rychlosti
Značka ukončuje platnost značky „Nejnižší dovolená rychlost“.
C 7aStezka pro chodceStezka pro chodce
Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod. Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.
C 7bKonec stezky pro chodceKonec stezky pro chodce
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce“.
C 8aStezka pro cyklistyStezka pro cyklisty
Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přeopravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
C 8bKonec stezky pro cyklistyKonec stezky pro cyklisty
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro cyklisty“.
C 9aStezka pro chodce a cyklisty společnáStezka pro chodce a cyklisty společná
Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.
C 9bKonec stezky pro chodce a cyklisty společnéKonec stezky pro chodce a cyklisty společné
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty společná“.
C 10aStezka pro chodce a cyklisty dělenáStezka pro chodce a cyklisty dělená
Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.
C 10bKonec stezky pro chodce a cyklisty dělenéKonec stezky pro chodce a cyklisty dělené
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.
C 11aStezka pro jezdce na zvířetiStezka pro jezdce na zvířeti
Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
C 11bKonec stezky pro jezdce na zvířetiKonec stezky pro jezdce na zvířeti
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“.
C 12aPřikázaný jízdní pruhPřikázaný jízdní pruh
Značka přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen. V případě přikázaného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určený symbol nebo vhodný nápis.
C 12bKonec přikázaného jízdního pruhuKonec přikázaného jízdního pruhu
Značka ukončuje platnost značky „Přikázaný jízdní pruh“.
C 13aRozsviť světlaRozsviť světla
Značka přikazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.
C 13bRozsviť světla - konecRozsviť světla - konec
Značka ukončuje platnost značky „Rozsviť světla“. Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích
C 14aJiný příkazJiný příkaz
Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou příkazovou značkou. Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například „Cyklisto, sesedni z kola“, „Přejdi na druhou stranu“ apod.
C 14bKonec jiného příkazuKonec jiného příkazu
Značka ukončuje platnost příslušně značky „Jiný příkaz“.
C 15aZimní výbavaZimní výbava
Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
C 15bZimní výbava - konecZimní výbava - konec
Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

Informativní značky zónové

OznačeníNáhledPopis
IZ 1aDálniceDálnice
Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici. Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu, jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak. Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.
IZ 1bKonec dálniceKonec dálnice
Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
IZ 2aSilnice pro motorová vozidlaSilnice pro motorová vozidla
Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla. Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak. Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.
IZ 2bKonec silnice pro motorová vozidlaKonec silnice pro motorová vozidla
Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
IZ 3aTunelTunel
Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu. U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. U tunelů delších než 3000 m se zbývající délka tunelu uvádí každých 1000 m.
IZ 3bKonec tuneluKonec tunelu
Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.
IZ 4aObecObec
Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.
IZ 4bKonec obceKonec obce
Značka označuje konec obce.
IZ 4cObec v jazyce národnostní menšinyObec v jazyce národnostní menšiny
Značka má shodný význam jako značka „Obec“, umisťuje se společně s ní a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 4dKonec obce v jazyce národnostní menšinyKonec obce v jazyce národnostní menšiny
Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 5aObytná zónaObytná zóna
Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.
IZ 5bKonec obytné zónyKonec obytné zóny
Značka označuje konec obytné zóny. Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.
IZ 6aPěší zónaPěší zóna
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně. Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
IZ 6bKonec pěší zónyKonec pěší zóny
Značka označuje konec pěší zóny. Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“.
IZ 7aEmisní zónaEmisní zóna
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky. Ve spodní části značky se vyznačuje příslušným symbolem emisní plakety, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době. Emisní plaketa je vozidlům přidělována na základě jejich emisní kategorie odrážející zátěž životního prostředí. Plaketa musí být na vozidle viditelně umístěna.
IZ 7bKonec emisní zónyKonec emisní zóny
Značka označuje konec emisní zóny. Značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Emisní zóna“.
IZ 8aZóna s dopravním omezenímZóna s dopravním omezením
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu. Zóna s dopravním omezením V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.
IZ 8bKonec zóny s dopravním omezenímKonec zóny s dopravním omezením
Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.
IZ 9aZóna pro cyklistyZóna pro cyklisty
Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně. Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.
IZ 9bKonec zóny pro cyklistyKonec zóny pro cyklisty
Značka označuje konec cyklistické zóny.Značka může být při výjezdu z cyklistické zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Zóna pro cyklisty“.

Informativní značky provozní

OznačeníNáhledPopis
IP 1OkruhOkruh
Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení. Okruh Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být okruh vyznačen symbolem a názvem nebo číslem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou části velkoplošné informativní značky směrové. Okruh Změna směru okruhu se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.
IP 2Zpomalovací práhZpomalovací práh
Značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.
IP 3Podchod nebo nadchodPodchod nebo nadchod
Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu.
IP 4aJednosměrný provozJednosměrný provoz
Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
IP 4bJednosměrný provozJednosměrný provoz
Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
IP 5Doporučená rychlostDoporučená rychlost
Značka řidiči doporučuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, rychlost jízdy vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, kterou lze považovat za bezpečnou. Okolností, kterou je však třeba zohlednit, je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
IP 6Přechod pro chodcePřechod pro chodce
Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro chodce“, a to zejména mimo křižovatku.
IP 7Přejezd pro cyklistyPřejezd pro cyklisty
Značka označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou „Přejezd pro cyklisty“, a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.
IP 9Nouzové stáníNouzové stání
Značka označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla. V případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem „SOS“ umístěným ve vyobrazení zálivu.
IP 10aSlepá pozemní komunikaceSlepá pozemní komunikace
Značka označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
IP 10bNávěst před slepou pozemní komunikacíNávěst před slepou pozemní komunikací
Značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
IP 11aParkovištěParkoviště
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Na značce nebo dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání na parkovišti nebo druh vozidla, pro které je parkoviště určeno.
IP 11bParkoviště kolmé nebo šikmé stáníParkoviště kolmé nebo šikmé stání
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.
IP 11cParkoviště podélné stáníParkoviště podélné stání
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.
IP 11dParkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikméParkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 11eParkoviště stání na chodníku podélnéParkoviště stání na chodníku podélné
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 11fParkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikméParkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 11gParkoviště částečné stání na chodníku podélnéParkoviště částečné stání na chodníku podélné
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 12Vyhrazené parkovištěVyhrazené parkoviště
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel. Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.
IP 13aKryté parkovištěKryté parkoviště
Značka informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
IP 13bParkoviště s parkovacím kotoučemParkoviště s parkovacím kotoučem
Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
IP 13cParkoviště s parkovacím automatemParkoviště s parkovacím automatem
Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).
IP 13dParkoviště P+RParkoviště P+R
Značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.
IP 13eParkoviště K+RParkoviště K+R
Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.
IP 16Uspořádání jízdních pruhůUspořádání jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.
IP 17Uspořádání jízdních pruhůUspořádání jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18aZvýšení počtu jízdních pruhůZvýšení počtu jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IP 18bSnížení počtu jízdních pruhůSnížení počtu jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18cJízdní pruh pro pomalá vozidlaJízdní pruh pro pomalá vozidla
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km/h. Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.
IP 19Řadící pruhyŘadící pruhy
Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli. Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.
IP 20aVyhrazený jízdní pruhVyhrazený jízdní pruh
Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen. Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru. V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodný nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.
IP 20bKonec vyhrazeného jízdního pruhuKonec vyhrazeného jízdního pruhu
Značka ukončuje vyhrazený jízdní pruh.
IP 21Omezení v jízdním pruhuOmezení v jízdním pruhu
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro určitý jízdní pruh omezení nebo nebezpečí vyplývající z užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky.
IP 22Změna organizace dopravyZměna organizace dopravy
Značka vhodným nápisem a symbolem upozorňuje na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace, místo s častým výskytem nehod apod.
IP 23aObjíždění tramvajeObjíždění tramvaje
Značka označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.
IP 23bObjíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
IP 23bObjíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
IP 23cSjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásuSjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu
Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu. Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.
IP 24Únikový pruhÚnikový pruh
Značka informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.
IP 28aZpoplatnění provozuZpoplatnění provozu
Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o povinnosti uhradit časový poplatek nebo mýtné. Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.
IP 28bNejvyšší dovolené rychlostiNejvyšší dovolené rychlosti
Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení.
IP 29Střídavé řazeníStřídavé řazení
Značka označuje nebo zdůrazňuje místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. Symbol na značce může být vyobrazen obráceně.
IP 30Státní hraniceStátní hranice
Značka označuje blízkost státní hranice při vjezdu do České republiky. Při výjezdu z České republiky se na značce uvádí název sousedního státu.
IP 31aMěření rychlostiMěření rychlosti
Značka označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.
IP 31bKonec měření rychlostiKonec měření rychlosti
Značka označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.
IP 32Bezpečný odstupBezpečný odstup
Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly. Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

Informativní značky směrové

OznačeníNáhledPopis
IS 1a
IS 1b
IS 1c
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značky informují o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím dálnice. Na značce lze použít symbol dálnice i samostatně.
IS 1d
IS 1e
IS 1f
Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značky vyznačují směr nájezdu na dálnici, její cíl (cíle) a číslo. Trasa za dopravní značkou již vede jen na těleso dálnice.
IS 2a
IS 2b
IS 2c
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím silnice pro motorová vozidla.
IS 2d
IS 2e
IS 2f
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka vyznačuje směr nájezdu na silnici pro motorová vozidla, její cíl (cíle) a číslo.
IS 3a
IS 3b
IS 3c
Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům). Číslo silnice se uvádí v rámečku.
IS 4a
IS 4b
IS 4c
Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému místnímu cíli (cílům).
IS 5Směrová tabule s jiným cílemSměrová tabule s jiným cílem
Značka informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části. Jiným cílem se rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.
IS 6aOznačení křižovatkyOznačení křižovatky
Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle. V případě křížení dvou dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu.
IS 6bNávěst před křižovatkouNávěst před křižovatkou
Značka informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují počet a uspořádání jízdních pruhů. Místo symbolu výjezdu lze na značce užít symbol uzlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením křižovatky vůbec umístěn. V případě užití značky v křižovatce se vzdálenost neuvádí.
IS 6dNávěst před křižovatkouNávěst před křižovatkou
Značka informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. Značku nelze umístit nad vozovku. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 6eSměrová návěst pro směr přímoSměrová návěst pro směr přímo
Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 6fSměrová návěst před odbočenímSměrová návěst před odbočením
Značka informuje před místem odbočení o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 6gSměrová návěst před odbočenímSměrová návěst před odbočením
Značka informuje zpravidla v místě začátku odbočovacího pruhu o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 7aSměrová návěst pro odbočeníSměrová návěst pro odbočení
Značka informuje v místě odbočení o cíli (cílech) na navazující pozemní komunikaci.
IS 7bSměrová tabule pro výjezdSměrová tabule pro výjezd
Značka informuje o číslu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci a označuje místo odbočení.
IS 8aDálková návěst s šipkouDálková návěst s šipkou
Značka informuje o cílech a o směru k uvedeným cílům a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.
IS 8bDálková návěst se vzdálenostmiDálková návěst se vzdálenostmi
Značka informuje o cílech a o vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.
IS 9aNávěst před úrovňovou křižovatkouNávěst před úrovňovou křižovatkou
Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. V dolní části značky lze uvést vzdálenost k této křižovatce.
IS 9bNávěst před okružní křižovatkouNávěst před okružní křižovatkou
Značka informuje o směru z okružní křižovatky k vyznačeným cílům.