fbpx

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Česká školní inspekce – Tematická zpráva ve zkratce

Dopravní výchova – priorita NSBSP.

Význam dopravní výchovy = žáci základních škol jsou účastníky silničního provozu: jako chodec, cyklista, spolujezdec ve vozidle. Pro zvýšení bezpečnosti žáků jsou znalosti a dovednosti o pravidlech bezpečného pohybu v silničním provozu nepostradatelné. Zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání → ŠVP.

Na I. stupni ZŠ vzdělávací oblast Člověk a jeho svět:

 • Bezpečné chování v silniční provozu (především ve 3. a 4 ročníku).
 • První pomoc

Na II. stupni ZŠ vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a vzdělávací obor Výchova ke zdraví (především v 6. ročníku, v dalších ročnících zařazeno téma méně často). Pro oba stupně jsou témata spojená s bezpečností v dopravě ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova. Dále na II. stupni ZŠ vzdělávací obor Výchova k občanství. Šetřeni ČŠI bylo provedeno v 6. a 9. ročníku základních škol celkem u 10 439 žáků a 791 učitelů. Úspěšnost ve znalostech a dovednostech v tématech dopravně bezpečnostních byla u:

 • Žáků 6. ročníků 49 % (očekávaná úroveň byla 60 % úspěšnost)
 • U žáků 9. ročníku 61 %.

Ze získaných dat vyplynulo:

 • Zdroj informací je škola a rodina.
 • Lepší výsledky měli žáci, kteří jezdí na kole.
 • Školy, kde byla dopravní výchova zařazená na I. i na II. stupni vykazovaly lepší výsledky.

Získaná data z průzkumu u učitelů:

 • Témata z oblasti bezpečnosti v dopravě nejčastěji součástí výuky na I. stupni, méně často na II. stupni ZŠ – většinou jsou součástí výuky v 6. ročníku.

Nejvhodnější formy práce:

 • návštěva dopravního hřiště (návštěva 1-2 krát),
 • projektové vyučování,
 • spolupráce s externími subjekty.
 • cykloturistické akce převážně na II. stupni ZŠ.

Výukové materiály

Pracovní listy a výuková videa, pracovní sešity nebo učebnice → nespokojenost ředitelů škol s celkovou nabídkou výukových materiálů a pomůcek → vysoká pořizovací cena → absence informovanosti ředitelů škol o nabídce BESIP – ZDARMA.

Vzdělání učitelů

Spíše samostudium, menší část formou odborného školení.

Shrnutí:

Na I. stupni ZŠ je dopravní výchova realizována formou zařazení souvisejících témat do výuky jednotlivých předmětů a je doplňována návštěvou žáků na dopravním hřišti a rovněž projektovými aktivitami. Na II. stupni je to formou cykloturistických akcí a účastí na cyklistických soutěžích. Pouze třetina ředitelů základních škol označila z hlediska potřeb své školy nabídku vzdělávacích akcí v tématech souvisejících s dopravní výchovou za uspokojivou, naopak více než polovina ředitelů základních škol spatřovala hlavní nedostatek této nabídky v malém počtu vhodných vzdělávacích akcí.

K realizaci dopravní výchovy může významně přispět školní družina, ale nemá systematický charakter.

Ze strany žáků je vnímán nedostatek znalostí a dovedností v tématech:

 • Bezpečné chování chodce
 • Bezpečné chování cyklisty
 • Znalost poskytnutí první pomoci.
Současný stav výuky

Kompletní zprávu České školní inspekce naleznete zde.